1- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم مهندسی عمران، معماری سروکار دارند.

2- همکاری با نهادهای اجرایی ، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزشی و پژوهش در زمینه علمی موضوع سازه های سبک وزن.

3- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی .

5- برگزاری گردهمایی های علمی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی .

6- انتشار کتب و نشریات علمی .