سازه سبک وزن با استفاده از ایده بافت استخوانی

به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی رشته عمران ، معماری و صنایع و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهش علی الخصوص، در زمینه های مهندسی عمران، معماری موسسه ای به نام انجمن علمی سازه های سبک وزن در سال 1389 در شهر تهران واقع در دانشگاه علم وصنعت، تاسیس گردید. این انجمن در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.