سلسله جلسات انجمن

جلسه دوم انجمن با معرفی اعضای پیوسته و خط و مشی و سازوکارها تعیین گردید . در این جلسه مقرر گردید برای انجمن سازه های سبک نشریه چاپ شود و …