جلسه اول

صورت جلسه اول: هیئت مدیره، انجمن علمی سازه های سبک وزن: به شماره ثبت 28809 و شناسه ملی 10320731147 در ساعت 15 مورخ 15/04/1398 آغاز و با حضور اعضای هیئت …